Adatkezelési tájékoztató és impresszum

Impresszum

A hunvolley.hu a Magyar Röplabda Szövetség hivatalos lapja.

MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG
Cím 1134 Budapest, Váci út 19., I. emelet (Panoráma Ház Lőportár utcai bejárata)
Telefon +36 1 300 7250
Email hunvolley@hunvolley.hu; backoffice@hunvolley.hu
Honlap www.hunvolley.hu
Adószám 18158713-2-41
Számlavezető bank MBH Bank, H-1056 Budapest, Váci u. 38.
HUF 1030 0002 1056 4905 4902 0012
IBAN (EUR) HU50 1030 0002 1056 4905 4882 0015
IBAN (USD) HU48 1030 0002 1056 4905 0001 4016
SWIFT/BIC MKKBHUHB
Bejegyző hatóság Fővárosi Bíróság
Nyilvántartási szám 01-07-0000030

Általános információk az adatvédelemről

Az alábbi tájékoztató a Magyar Röplabda Szövetség (székhely: 1139 Budapest, Váci út 19.; nyilvántartási szám: 01-07-0000030; “Szövetség”) által a https://www.hunvolley.hu weboldalon használt cookie-kal, és web beacon-okkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső magánszemély) tájékoztatására szolgál.

Célunk, hogy pontos és a jogszabályoknak teljes körűen megfelelő tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miért és hogyan kezeljük azon magánszemélyek személyes adatait, akik a Szövetséggel honlapunkon keresztül kapcsolatba kerülnek.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (“Infotv.”);
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. Évi C. törvény.

I. Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Mik azok a cookie-k?

A cookie egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a cookie-t a cookie fajtájától függően meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. bejelentkezés, nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

Emellett bizonyos cookie-kra azért van szükség, hogy a weboldal megfelelő működése biztosított legyen és annak minden tartalmi eleme elérhető legyen az Ön számára.

A cookie-k az ön számítógépén, vagy egyéb eszközén biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

Hogyan és milyen jogalapon használjuk a weboldal látogatása során a cookie-kat?

A honlapunk zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (az ún. munkamenet cookie-k) a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépére, vagy egyéb eszközére. Az ilyen cookie-k célja a honlapunk biztonságának garantálása, a weblap tartalmainak hibamentes megjelenítése, valamint honlapunk terhelésének kiegyenlítése. Alkalmazásuk nélkül a weboldal megfelelő működése nem biztosítható. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének, vagy egyéb eszközének IP címét) a honlapunk biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb azon időtartamig, amíg ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön eszközéről. A weboldal látogatásával Ön hozzájárulását adja ezen típusú cookie-k alkalmazásához.
Egyes cookie-k kizárólag kényelmi funkciókat biztosítanak, valamint statisztikai, webanalitikai mérésekre szolgálnak. Ezek számunkra azért fontosak, mert ilyen módon tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP cím, város, a használt eszköz, böngésző, operációs rendszer típusa, illetve az a jellemző, hogy weboldalunkon mely aloldalakat látogatott meg, és ott mennyi időt töltött). Az adatokból weboldalunk látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk és weboldalunk fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez használjuk őket, hogy Önnek a Szövetség weboldalán a későbbiekben relevánsabb tartalmat biztosíthassunk. Tekintettel arra, hogy ezek a cookie-k sem a weboldal működéséhez, sem az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz nem elengedhetetlenül szükségesek, azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén alkalmazzuk. Ezen cookie-k alkalmazásának időtartama addig terjed, amíg az általuk lehetővé tett funkciók biztosítása azt szükségessé teszi, vagy Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Ön hozzájárulását a weboldal felkeresésekor felugró, kifejezetten erre a célra szolgáló felületen adhatja meg. Amennyiben hozzájárulását nem adja meg, ezeket a típusú cookie-kat nem alkalmazzuk az Ön eszközén. Hozzájárulását a cookie beállítások módosításával bármikor utólag is megadhatja, vagy visszavonhatja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti, valamint bármikor törölhet minden, a számítógépén, vagy egyéb eszközén tárolt cookie-t az eszközről.

A weboldalunkon használt cookie-k funkciói és tulajdonságai az alábbiak:

I. Web beacon-okkal kapcsolatos adatkezelés

Mik azok a web beacon-ok?
A web beacon olyan, a weboldalba ágyazott felület (kép), amelynek segítségével nyomon követhetők a weboldalon tett látogatások, a látogatási szokások elemzése céljából. A látogatási szokások elemzése a weboldal fejlesztéséhez, minőségének javításához, valamint az adott felhasználó számára releváns tartalmak megjelenítéséhez szükséges.

Hogyan és milyen jogalapon használjuk a weboldal használata során a web beacon-okat?
A web beacon-ok a cookie-k egyes fajtáihoz hasonló módon működnek, mivel a felhasználó IP címének segítségével lehetővé teszik az adott felhasználó online aktivitásának nyomon követését.
A web beacon-ok használata a Szövetség azon jogos érdeke alapján történik, hogy információkkal rendelkezzen arról, hogy a felhasználók a weboldal mely aloldalait keresik fel és ennek fényében folyamatosan fejlessze, hatékonyabbá tegye a weboldalt.

II. Adattovábbítások címzettek részére

A fenti weboldal üzemeltetését a Szövetség mint adatkezelő végzi, adatfeldolgozót az üzemeltetés céljából nem vesz igénybe / A fenti weboldal üzemeltetését a Szövetség mint adatkezelő végzi, ennek során adatfeldolgozóként a [*]-t veszi igénybe.

III. Érintett jogok

A hatályos jogszabályok alapján Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán. A jelen pont általánosan foglalja össze az Önt megillető jogokat, az azt követő pontok pedig az egyes jogok gyakorlásának feltételeit ismertetik.

Ön jogosult kérni a Szövetségtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba.
Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
Számítógépes rendszereinkben hozzájárulás jogalapon rögzített adatok kapcsán Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Önt bármikor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés ön bármikor jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzáféréshez való jog
Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Szövetség kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az ön adatait a Szövetség megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az ön ellenkező kérésének hiányában – a Szövetség a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, a Szövetség jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Szövetség a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

A helyesbítéshez való jog
A Szövetség az Önre vonatkozó személyes adatokat kérésére helyesbíti vagy kiegészíti (pl. adatváltozás esetén). Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a Szövetség felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Szövetség számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szövetség más személlyel közölte, a Szövetség az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére a Szövetség tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Szövetség az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • a Szövetségnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a Szövetség vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a Szövetség jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.
 • Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szövetség más személlyel közölte, a Szövetség a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére a Szövetség tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szövetség nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • amennyiben a Szövetségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szövetség jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a Szövetség nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Szövetség ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A Szövetség az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.
 • Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szövetség más személlyel közölte, a Szövetség az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére a Szövetség tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés jogalapja a Szövetség vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a Szövetség nem köteles helyt adni, ha

 • a Szövetség bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
  az adatkezelés a Szövetség jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult kérni, hogy a Szövetség azokat a személyes adatait, amelyeket hozzájárulás alapján bocsátott a Szövetség rendelkezésére és a Szövetség automatizáltan (pl. bármilyen számítógépes rendszerben) kezel, az Ön részére géppel olvasható formátumban (akár email útján) adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő (pl.egy másik sportszövetség) részére továbbítsa. A Szövetség ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja az ön rendelkezésére. Abban az esetben, amennyiben az Ön adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, a Szövetség jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg Ön törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat a Szövetség mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik (ld. az 1.2 pontban foglalt megőrzési időket).

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Szövetség általi kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A Szövetség esetében az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a NAIH határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy a Szövetség az adatkezelései során automatizált döntéshozatalt (tehát pl. olyan eljárást, amelynek során emberi beavatkozás nélkül, egy számítógépes algoritmus hoz az érintettekre vonatkozó döntéseket), illetve profilalkotást (tehát pl. az érintett bizonyos személyes jellemzőinek elemzésén alapuló következtetések levonását, személyiségprofil készítését) nem végez. [cookie-k fajtája alapján megerősítendő]

Kontakt

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések kapcsán az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

hunvolley@hunvolley.hu
fischer.dominik@hunvolley.hu