Page 9 - roplabdazas_2016
P. 9

A CEV 2004-ben útnak indította az Európa-liga
     elnevezésű sorozatot, előbb csak a férfiaknak, 2009
     óta pedig a nők is összemérhetik erejüket. A ma-
     gyar női nemzeti együttes 2011 óta egy kivétellel
     rendszeres résztvevője a minden évben program-
     ban szereplő sorozatnak, amelyet 2015-ben meg
     is nyert. A szakemberek többsége szerint váloga-
     tottunk fejlődését és a két Eb-kvalifikációt jelentős
     részben éppen ez a versenysorozat alapozta meg.

          Feleki, a keresztapa


      Ezzel meg is érkeztünk Magyarországhoz, 1983 között két olimpiai és egy világbajnoki negye-
     egyúttal hazánk röplabdasportjához.      dik hellyel, egy ötkarikás ötödik hellyel, valamint
      Hogy is kezdődött?             egy Eb-ezüsttel és három Eb-bronzzal dicsekedtek.
      Nem, nem a szovjet katonák fertőzték meg az Az időszak messze fénylő csillaga, a NIM SE 11 al-
     országot! Nem, hiszen a harmincas években már kalommal nyert bajnokságot 1969 és 1981 között,
     űzték a cserkészek, igaz, kezdetleges formában, no meg nyolcszor (!) jutott be a BEK legjobb három
     zsinórlabda néven. A sportág akkor vetette meg csapata közé – 1973-ban el is hódította a legérté-
     a lábát magyar földön, amikor a Felvidékről (Bi- kesebb serleget. Méltó követője volt a Vasas Izzó,
     zik László, Haulik Béla, Spányik József, Prohászka amely kétszer nyert a KEK-ben, illetve egy-egy má-
     László) és Lengyelországból (Bieliczki István) ér- sodik és harmadik helyet szerzett a BEK-ben.
     kező szakemberek szerveztek csapatokat. Köz-
     vetlenül a második világháború után kezdték     Válság a nyolcvanas évektől
     meg áldásos tevékenységüket, és 1946 szep-
     temberében az Elektromos-pályán rendezték    A nyolcvanas évek derekától folyamatosan csú-
     meg az első bemutató jellegű viadalt. December szott ki a talaj a magyar röplabda alól, az MRSZ min-
     19-én megalakult a Magyar Röplabdaszövetség denkori vezetői nem értették vagy nem hallották
     (MRSZ), amelynek első elnöke Nonn György volt. meg az új idők szavát, és a 2000-es évekre réteg-
      A röplabda kifejezést Feleki László, a Népsport sporttá soványodott a röplabda. Olyan tradicionális
     egykori főszerkesztője találta ki. 1947 tavaszán klubok szűntek meg, mint az Újpest (szerencsére
     kiírták az első, még egyfordulós magyar bajnok- női vonalon azóta újraalakult) és a Tungsram, de be-
     ságot, a férfi- és női válogatott megkezdte a fel- dobta a törülközőt a Vasas, a Csepel, a Nyíregyházi
     készülést nemzetközi debütálására, a Balkán Baj- VSC és a Szeged férfiegyüttese, a nők mezőnyéből
     nokságra. Szinte hihetetlen, de 1960-ban állítólag pedig eltűnt a BVSC, a Pulzus SC, a Szegedi DRE, nem
     már 29 000 igazolt röplabdázót tartottak nyilván, utolsósorban pedig a Vértes Volán, amely 1999-ben
     és csaknem ennyien kedvtelésből űzték a sportá- megnyerte a pontvadászatot. Az ezredfordulón jó,
     gat. A kezdeti időszakban a férfiak vitték a prímet, ha négyezren ütötték a labdát az országban, megfe-
     1950-ben –Bieliczki István irányításával – harmadik lelő képesítés nélküli edzők birtokolhattak kispadot,
     helyen végeztek a szófiai Európa-bajnokságon, az utánpótlástornákon messze kevesebben vettek
     1963-ban pedig a dobogó második fokára léphet- részt, mint a kézi- és kosárlabda hasonló rendezvé-
     tek fel a romániai kontinensviadalon. Ezzel kivívták nyein. A sportág labilis helyzetét tükrözték a sűrű el-
     az olimpiai szereplés jogát, és a sportág ötkarikás nökcserék is: a 2005-ben megválasztott Buda Györ-
     bemutatkozásakor a hatodik helyet csípték meg. gyöt 2007-ben Szabó József követte, őt 2010-ben
     A hetvenes években azonban a nők villogtak, hol- Tóth Tamás váltotta, 2013-ban már Poór Csaba ült
     ott már 1968-ban a röplabda válságáról beszéltek a helyére, hogy aztán ő se töltse ki mandátumát az
     az illetékesek. Véleményüket arra alapozták, hogy MRSZ élén: Ludvig Zsolt átmenetet szolgáló, két hó-
     1964-hez képest jelentősen csökkent a szakosztá- napos munkálkodása után 2015 szeptemberében
     lyok és az igazolt játékosok száma. A nők 1970 és Kovács Ferenc kapott bizalmat.
                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14