Page 8 - roplabdazas_2016
P. 8

VISSZAPILLANTÓ
         Szabó

         Gábor

         a Nemzeti Sport
         újságírója                Százhúsz


                                  év…


        A sportág már 1895-ben elkezdte bontogatni illetve 1952 a bemutatkozás dátuma. Az ázsiaiak
      szárnyait, amikor is William G. Morgan agyában 1955-ben csatlakoztak az FIVB előírásaihoz, így az
      megfogant a játék gondolata. Az amerikai úr a Fi- 1956-os világbajnokság már valóban kiérdemel-
      atalok Keresztény Szövetsége (YMCA) holyoke-i te a „földkerekség legjobbjainak viadala” titulust.
      egyetemén dolgozott testnevelési igazgatóként, Nagy lépést tett a röplabda, amikor 1957-ben
      és arra jutott, hogy szükség volna egy izgalmas, felvették a fakultatív olimpiai sportágak sorába,
      szórakoztató játékra az órák változatosabbá té- és 1964-ben Tokióban először szerepelt az ötkari-
      teléhez. Az éppen elterjedő kosárlabdát vette kás játékok műsorán. Ráadásul nemcsak a férfiak,
      alapul, és amolyan szabadidősportnak álmodta hanem a nők is olimpiai érmekért versenyezhet-
      meg édesgyermekét. Springfieldben tartotta tek, ami azért volt nagy szó, mert addig a hölgyek
      meg többedmagával a bemutatót 1896-ban, a egyetlen csapatsportágban sem jutottak szóhoz.
      volley ball (így, külön írva) kifejezést A. T. Halste- A Bajnokcsapatok Európa-kupáját 1960-ban
      ad professzor találta ki, megváltoztatván az ad- írták ki először, az első (férfi) világkupát 1965-
      dig használt mintonette megjelölést. A kezdeti ben hívták életre. Szinte hihetetlen, de a sport-
      szabályokra (például meg lehetett fogni a labdát) ág jelenlegi vezetője, a 2012-ben megválasztott
      manapság rá sem lehet ismerni, hosszú-hosszú brazil Ary S. Graca mindössze a negyedik elnöke
      folyamat eredménye a regulák egységesítése.  az FIVB-nek: az első vezér, a francia Paul Libaud
                              egészen 1984-ig viselte a tisztséget, őt követte a
           Tizennégyen belevágtak        mexikói ügyvéd, Rubén Acosta 2008-ig.
                               Utóbbi irányítása alatt a játék nyújtotta látvány és
        A sportág fokozatosan terjedt el, előbb Ka- a kőkemény üzlet érdekeit is figyelembe vevő fejlő-
      nadában, aztán Ázsiában, majd Mexikóban,    désen ment keresztül a röplabda, az Acosta-éra alatt
      Dél-Amerikában, végül Európában és Afrika né- a kezdeti 400 ezer dollárról 100 millióra dagadt az
      hány országában. Az öreg kontinensen először  FIVB pénztartaléka. Jóvoltából olyan színvonalas, ha-
      Csehszlovákiában alakult meg a szövetség (1922),  talmas pénzdíjjal kecsegtető viadalok népszerűsítik
      a harmincas években domborodott ki a végleges  a röplabdát, mint a férfi világliga és a női Grand Prix.
      szabályegységesítés igénye, egy központi szerve- Az európai szövetség (CEV) kevésbé feltűnően
      zet létrehozása. A nemzetközi szövetséget (FIVB)  teszi a dolgát, de azért megpróbálkozott néhány
      1947 áprilisában Párizsban alapította meg 14 or- újítással az elmúlt évtizedekben. Például az 1999.
      szág, köztük Magyarország. Az európai és ameri- évi kontinensviadalra csak nyolc-nyolc váloga-
      kai regulákat közös nevezőre hozták, az ázsiaiak  tott kvalifikálhatta magát, amely hangos nem-
      viszont még hosszú ideig más szabályrendszer  tetszést váltott ki. Meg is hallgattatott az ellen-
      szerint űzték a játékot. Az első férfi Európa-baj- zők véleménye, így 2001-ben újra 12-12 alakulat
      nokságot 1948 szeptemberében rendezték meg   válthatta meg a jegyét az Eb-re – 2005 óta a kiírás
      hat csapat részvételével, a nők egy évre rá követ- 16-16 csapatnak teszi lehetővé az Európa-bajno-
      keztek, a világbajnokságok tekintetében 1949,  ki szereplést, de 2019-ben már 24-24 válogatott
                              lehet ott a sportág kontinentális seregszemléjén.
                             8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13