TAO kérdések

Ki kaphat TAO támogatást?

Csak a minimum két éve igazoltan (versenyeken, bajnokságokban való részvétel) röplabda sportágban működő, a Magyar Röplabda Szövetségben tagsággal rendelkező sportszervezet (egyesület, társasági formában működő sportszervezet, diáksportkör, alapítvány) adhat be sportfejlesztési programot.

 • Hol található a benchmark és az elszámolási útmutató?

Ezek a dokumentumok a hunvolley.info TAO Dokumentumok pontjában érhetők el.

https://www.hunvolley.info/pr_a/003/011/p_011.asp

 • izeti a TAO támogatást?

A jóváhagyott sportfejlesztési program mértékéig a sportszervezeteknek maguknak kell támogatókat keresniük, akik adófelajánlás formájában adnak támogatást. 24/A-s TIG esetében a támogatást a dokumentumok megfelelősége esetén a NAV utalja a sportszervezet részére, míg a 22/C-s TIG-eket a támogató utalja közvetlenül a támogatott szervezet részére. Az MRSZ nem teljesít TAO támogatás kifizetést.

 • Mekkora összegű sportfejlesztési programra lehet pályázni?

Az MRSZ induló (TAO rendszerben először résztvevő) sportszervezetek esetében 500 000,- Ft-ban maximalizálta az igényelhető támogatás mértékét. A többiek esetében az MRSZ szakmai bizottsága határozza meg azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő elveket (pl elért eredmények, versenyeztetett csapatok száma szerinti differenciálás), ami alapján sportszervezetenként egyedileg kerül megállapításra a beadható sportfejlesztési program maximum értéke.

 • Milyen fizetési kötelezettségei vannak a sportszervezeteknek a TAO keretében az MRSZ felé?

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetniük a program jóváhagyása, módosítása és hosszabbítása során, valamint a 22/C-s TIG kérelmek esetén.

 • Mitől függ az igazgatási szolgáltatási díj mértéke?

A díj mértékét a 39/2011. (VI.30) NEFMI rendelet határozza meg. Mértéke függ a sportfejlesztési programban megjelölt jogcímek számától és igényelhető/igényelt összeg nagyságától.

 • Van-e korlátozás a jogcímek közötti módosításra?

Jelenleg az MRSZ nem korlátozza az egyes működési jogcímek közötti átcsoportosítást.

 • Milyen határidőkre kell figyelni?

A sportfejlesztési programok beadási határideje tárgyév február 28.

Módosítási beadási határideje: június 30.

Elszámolás beadási határideje: július 30., kérésre meghosszabbítható augusztus 14.

 • Lehet-e a hosszabbított időszakban módosítani?

Igen.

 • Hányszor lehet hosszabbítani a sportfejlesztési programot?

A 2021/2022. évi sportfejlesztési program 2. hosszabbítása esetén a hosszabbítási határidők 2023. december 31. A 2022/23-as sportfejlesztési programoktól kezdődően csak egy hosszabbítás engedélyezett.

 • Mikor kell elkezdeni az elektronikus rendszerben a program rögzítését, módosítási, hosszabbítási kérelmeket és az elszámolást?

Minél hamarabb, amint a felületek megnyitásáról értesítést kapnak. Javasoljuk, hogy legkésőbb a beadási határidőt megelőző egy héttel kezdjék meg a sportfejlesztési programmal kapcsolatos feladatokat, mert az adatok megfelelő kitöltése, a mellékletek beszerzése hosszabb időt vesz igénybe és határidőn túli beadásra nincs lehetőség. A 2022-es programtól kezdődően a hosszabbítási kérelmek beadása az elszámolás beküldésével együtt történik.

 • Milyen esetekben kell NAV 0-s igazolást csatolni?

Minden sportfejlesztési programmal kapcsolatos esemény esetén. (beadás, hosszabbítás, támogatási igazolás kiállítás, módosítás) Minden esetében 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolást kell csatolni, amennyiben a sportszervezet nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.

 • Kell-e NAV 0-s igazolást csatolni a támogatóktól?

Igen, amennyiben a támogató nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.

 • Milyen módon kell beadni az elszámolásokat?

A 2022/2023-as támogatási időszakoktól kezdődően az elszámolásokat elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, az azt megelőző programokhoz kapcsolódó elszámolásokat papír alapon.

 • Minden esetben vezetni kell a saját gépjármű elszámolási táblázatot?

Nem. Abban az esetben, ha a havi használat nem több, mint négy, nem kell vezetni a táblázatot.

 • Minden esetben szükséges csatolni az eszköz nyilvántartási táblázatot?

Amennyiben az elszámolási időszakban sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésre került sor, igen.

 • A beadott számlák és kifizetési jegyzékek könyvelése milyen módon igazolható?

A könyvelés ténye a kontírszámok, a könyvelés dátuma, valamint a könyvelő aláírása felvezetésével az eredeti dokumentumon igazolható. A könyvelési rendszerből kinyerhető napló is csatolható, amelyben az elszámolni kívánt tételek egyértelműen beazonosíthatók és könyvelésük dátuma megállapítható.

 • Diagnosztikai vizsgálatként az antropometriai vizsgálat elszámolható?

Nem.

 • Személyi jellegű jogcímeken jutalom elszámolható?

Nem. Csak a rendszeres, szerződésen alapuló bér/megbízási díj és járulékai számolhatók el. Jutalom, prémium, egyéb munkáltatói juttatás nem.

 • Hogy kell kezelni a tartásdíj és egyéb letiltások kifizetését?

Mivel ezek a nettó munkabérből/megbízási díjból kerülnek teljesítésre, a sportszakembernek történt kifizetéssel együttesen igazolják az elszámolni kívánt munkabér kifizetést. Az ezeket tartalmazó bankszámla kivonatot is szükséges csatolni.

 • Élelmiszer alapanyag elszámolható?

Nem. Csak fogyasztásra közvetlenül alkalmas termékek számolhatók el.

 • Kikre vonatkozik az összeszámítás?

Csak a profi sportszervezetek esetében kell összeszámítani a személyi és tárgyi eszköz jogcímen támogatásként kapott kiegészítő támogatást az adott jogcímre kapott támogatással.

 • Meddig adható be az elektronikus elszámolás?

A rendszer a határidő napján (07.30/08.14.) akkor is, ha hétvégére esik éjfélkor lezár, azt követően az elszámolás és a hosszabbítási kérelmek nem adhatók be.

 • Van-e lehetőség több havi megbízási díj egy összegben történő kifizetésére?

Igen, de a dokumentáció alapján egyértelműen megállapíthatónak kell legyen, hogy mely hónapokat érinti a kifizetés. Megbízási díj, munkabér előre nem fizethető ki. Csak a szabályszerűen számfejtett, jelenléti ívvel/teljesítés igazolással alátámasztott kifizetések számolhatók el, amelyek után a járulék bevallási és fizetési kötelezettséget is teljesítették. (pl márciusi megbízási díj /bér februárban vagy március elején nem fizethető)

 • Utánpótlás jogcímen ügyvezető bére elszámolható?

Nem. Az ügyvezető csak személyi jogcímen számolható el.

 • Edzőtábor, edzés szervezése elszámolható?

Nem. Csak közvetlenül a szálláshelytől, étkeztető cégtől, bérbeadótól kapott számlák számolhatók el.

 • Külföldi számlák árfolyama hogy kerül meghatározásra?

Alap esetben a számla teljesítése napján érvényes MNB árfolyamon kell elszámolni a számlát és nem a számlavezető bank általi átváltási árfolyamon.  Amennyiben a számlán teljesítési dátumot nem tűntettek fel, az esemény utolsó napjához legközelebbi publikált árfolyamon kell elszámolni. Sportfelszerelés beszerzése esetén amennyiben a számlán teljesítési dátum nincs, az utalási dátum MNB árfolyama használható.

 • Utazás esetén

Versenyre, edzőtáborba való utazás esetén csak egy oda és csak egy vissza út számolható el.

 • Beszerezhető-e sportfelszerelés, sporteszköz külföldről?

Igen, de minden esetben igazolni kell, hogy az eladó rendelkezik webshoppal.

 • Melyik programhoz használható fel a 2023/2024-es programhoz alapidőszakban kiállított és támogatási igazolás alapján befolyt kiegészítő támogatást?

A 2023/2024-es program teljes időtartama alatt felhasználható, illetve azokhoz a korábbi programokhoz, amelyek a beérkezéskor hosszabbítva vannak. (pl. 2022/2023 első hosszabbítás)

 • Kiegészítő támogatás záradékolása

Amennyiben adott program önerejeként használják fel, nem szükséges külön záradék a számlára. Minden más esetben igen. pl előző program hosszabbított időszakának önerejeként, vagy sportfejlesztési programban nem szereplő tételekre való elszámolás esetén külön záradékban kell feltüntetni a számlán.