TAO hírek

Hivatalos TAO információk

Tisztelt röplabda sportszervezetek!

Felkerült aTAO dokumentumok közé az MRSZ Elnöksége által elfogadott Magyar Röplabda Szövetség értékelési elvei és benchmark szabályai a látvány-csapatsport támogatási kérelmek elbírálásához 2018-2019 dokumentuma.

Az MRSZ elektronikus rendszere a 2018-2019-es támogatások benyújtására várhatóan 2018. 04. 11-én fog megnyílni.

A támogatás igényléshez kapcsolódó egyéb dokumentumok a 2017-2018-as időszak dokumentumaival megegyezőek, s az MRSZ honlapján a TAO hírek menüpont alatt találhatóak meg: TAO HÍREK >>>

Bármi további kérés esetén az MRSZ TAO Igazgatóságot keressék bizalommal: Telefon: +36 1-800-9470 Email:taoinfo@hunvolley.hu

Ezúton tesszük nyilvánossá a
TÁJÉKOZTATÓ
A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz című dokumentumunkat.
Bővebben>>> TAO tájékoztató 2017

Röplabda sportfejlesztési program Bővebben>>>

Jogszabályi információk

26/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről Bővebben>>>

1. melléklet a 26/2016. (VI. 30.) BM rendelethez Bővebben>>>

2. melléklet a 26/2016. (VI. 30.) BM rendelethez Bővebben>>>

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról-1
Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredő szempontok érvényesítése érdekében az Országgyűlés a társasági adózás szabályairól a következő törvényt alkotja-2 Bővebben>>>

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól BŐVEBBEN>>>

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról BŐVEBBEN>>>

2004. évi I. törvény a sportról-1
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit.
Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország sportoló nemzetté is váljék.
A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez.
A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét.
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét.
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, egyetemi-főiskolai sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó.
Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló törvényét azzal összhangban az alábbiak szerint alkotja meg-2 Bővebben>>>

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól-1
Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási hatósági eljárás
– erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy jelentősen csökkenti az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika korszerű eszközeinek alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az ügyek gyors és egyszerű intézése előtt,
– megteremtse az összhangot az Európai Unió tagállamaként való működés követelményeivel, lehetővé tegye a hatósági ügyek intézése során a nemzetközi kooperáció kiszélesítését, a külföldi hatóságokkal való közvetlen együttműködést,
– az ügyfeleknek és az eljárás más résztvevőinek a hatóságokkal létrejövő kapcsolatát átlátható jogi szabályozás útján rendezze,
– a demokratikus jogállamtól elvárható módon és mértékben juttassa érvényre az ügyfelek jogait, a kötelességek teljesítése pedig túlnyomórészt önkéntes jogkövetés útján történjék,
– az általános szabályok elsődlegességének érvényesítésével garanciális keretbe foglalja a különös eljárási szabályokat, a következő törvényt alkotja-2 Bövebben>>>

2000. évi C. törvény a számvitelről-1
A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.
E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.
Ennek érdekében az Országgyűlés a számvitelről a következő törvényt alkotja: Bővebben>>>

 

 

 


TAO általános információk:
Telefon: +36 1-800-9470-0-ás gomb
Email:taoinfo@hunvolley.hu
Igazgató:

Dr. Tamás Henriette
Telefon: +36 1-800-9470-4-es gomb
Email:henriette.tamas@hunvolley.hu
TAO Jogi ügyek:
Dr. Marancsik Violetta
Telefon: +36 1-800-9470-3-as gomb
Email:violetta.marancsik@hunvolley.hu
TAO Jóváhagyás:
Kiss Tünde
Telefon: +36 1-800-9470-2-es gomb
Email:kiss.tunde@hunvolley.hu
TAO Ellenőrzés:
Harmat Ildikó
Telefon: +36 1-800-9470-1-es gomb
Email:ildiko.harmat@hunvolley.hu