A vészhelyzet megszűnése utáni TAO-szabályok módosulása

A Magyar Közlönyben 2020. június 17-én megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2020. LVIII. törvény, valamint a 284/2020. (VI.17.) Korm.rendelet, amelyek a Tao támogatásokhoz kapcsolódóan az alábbi módosításokról tájékoztatnak.

 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 145. szám
284/2020. (VI.17.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról
15. Egyes sport tárgyú eltérő rendelkezések
25. § (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alkalmazása során a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek – így különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, PCR koronavírus teszt, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, folyadék, egészségügyi védőruházat költsége – a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (4c) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét 2020. december 31-ig írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére, és annak megvalósítását engedélyezik számára.
A jogszabályban megjelent módosításnak megfelelően, a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek – különösen a jogszabályban felsoroltak (pl.: a lázmérő, maszk, gumikesztyű, PCR koronavírus teszt, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, folyadék, egészségügyi védőruházat költsége) – elszámolhatóak a sportfejlesztési programokban, akkor, ha a kérelmező sportszervezet azok elszámolási igényét 2020. június 18. és december 31. között írásban előzetesen bejelenti az MRSZ részére és azt a Szövetség engedélyezi számára. (2020. április 16.-június 17. közötti időszakban a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól szóló 116/2020. (IV. 15.) számú Korm. rendelet alapján bejelentési kötelezettség nem terheli a támogatott sportszervezetet.)
Ezen tételek elszámolására szintén a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A védekezéssel kapcsolatos eszközök elszámolhatóságának további feltétele, hogy a sportszervezet 2020. december 31-ig meg is vásárolja azokat.
A benchmarkban az alábbi, védekezéssel összefüggő tételek nem szerepelnek, ezért a lenti egységárak az irányadók:
– digitális, érintés nélküli lázmérő: legfeljebb 30.000,- Ft/db
– egyszer használatos maszk: legfeljebb 300,- Ft/db
– egyszer használatos gumikesztyű: legfeljebb 100 Ft/pár
– PCR koronavírus teszt vizsgálat, akkreditált laborral rendelkező szolgáltatótól: maximum 30.000,- Ft/vizsgálat + vidéken alkalmanként a kiszállás díja
– kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő/folyadék: legfeljebb 1.000,- Ft/db
A fenti, koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos eszközök mennyiségi igényeinek jóváhagyása, minden esetben az előzetes írásbeli bejelentést követően az MRSZ elbírálása alapján történik.
(2) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat 2020. december 31-éig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott
meghatározott 15 napon túl egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.
Az elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozóan, 2020. december 31-ig lehetőség nyílik a sportszervezetek számára a 107/2011. (VI. 30.) számú Korm. rendeletben meghatározott 15 napon túl, egyszeri 120 napos hosszabbítási igény benyújtására, amelyet az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül kell majd igényelniük 2020. július 1.-30. közötti időszakban.
Fenti lehetőséggel kapcsolatban felhívom a sportszervezetek figyelmét, amennyiben élnek a 120 napos elszámolási határidő hosszabbításának lehetőségével, ez maga után vonzza az sfp meghosszabbítása iránti kérelem benyújtási határidejének az eltolódását (az elszámolás beadásakor lehet kérni az sfp meghosszabbítását). Az elszámolási határidő ilyen formában történő eltolódásával, a szeptember havi feltöltésről lemaradhatnak, hosszabbító határozat hiányában.
Továbbá, tájékoztatom a sportszervezeteket, hogy az elszámolás benyújtására nyitva álló határidő 15 vagy 120 napos meghosszabbítása nem érinti a 107/2011. (VI. 30.) számú Korm. rendeletben meghatározott alapidőszaki és hosszabbított időszaki költségek elszámolhatóságának időintervallumát, vagyis az alapidőszak terhére csak a június 30.-ig kiállított és teljesült számlákat lehet elszámolni, – ezen számlák kifizetése az elszámolási határidő végső napjáig lehetséges – továbbá csak a június 30.-ig pénzügyileg teljesült támogatással kell elszámolni.
(3) Az (1) és (2) bekezdést a folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.
Fenti módosítások a folyamatban lévő valamennyi programra vonatkozóan hatályosak.
28. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
43. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:
„(32) E rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti
szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 14. § (4) és (4b) bekezdését a Módr12. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.”
44. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 14. § (4) bekezdésében a „legfeljebb egy támogatási időszakkal” szövegrész helyébe a „legfeljebb kettő támogatási időszakkal” szöveg,
b) 14. § (4b) bekezdésében a „legfeljebb négy támogatási időszakkal” szövegrész helyébe a „legfeljebb öt támogatási időszakkal” szöveg lép.
Fentiek értelmében, az MRSZ döntése alapján, a támogatott szervezet a tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím kivételével minden más jogcím esetében,
– 2018/2019-es időszakra vonatkozó, folyamatban lévő sportfejlesztési programja esetében, akkor kérheti az sfp plusz 1 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását, ha a korábbi időszakra vonatkozóan van kiállított támogatási igazolása, függetlenül attól, hogy az pénzügyileg teljesült -e már.
– 2019/2020-as időszaki, folyamatban lévő sportfejlesztési program esetében pedig, csak akkor kérheti a sportfejlesztési program plusz 1 évvel történő meghosszabbítását, ha a korábbi időszakot illetően lesz kiállított, de pénzügyileg nem teljesült támogatási igazolása.
A támogatott szervezet az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb 5 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 144. szám
2020. évi LVIII. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
90. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
303. § A Tao. törvény 22/C. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4c)
A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet – ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó – sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet.”
Fenti módosítás alapján a szakszövetségek, az országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet – ideértve a sportiskolát is -, valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány részére, a sportfejlesztési programban, minden olyan jogcím esetében amelyre a sportszervezet támogatási igényt nyújtott be, lehetővé teszi, hogy a támogatási igazolások összértéke elérheti a támogatási intenzitás 100 %-át.
Felhívom a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a fenti jogszabályi módosítás lehetőség és nem kötelező érvényű, ezért a 100 %-os támogatási intenzitás olyan módon vehető igénybe hogy, a Magyar Röplabda Szövetség – tekintettel a sportági keretösszeg szűkösségére -, tagszervezetei számára lehetővé teszi, a folyamatban lévő valamennyi, továbbá a 2020/2021-es sportfejlesztési program esetében is, a sportfejlesztési program önerő hozzáadása nélküli elszámolhatóságát.
Tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím esetében az önerő hozzáadása nélküli
megvalósíthatóság csak akkor lehetséges, amennyiben a sportfejlesztési programban jóváhagyott tartalom olyan módon változtatható, csökkenthető, hogy az a beruházás megvalósíthatóságát, átadását érdemben nem érinti. Tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím önerő hozzáadása nélküli megvalósítása esetén, a csökkentett műszaki tartalommal ismételten be kell nyújtani a programot új elbírálásra.
A sportszervezetnek 100%-os intenzitás igénybevételéhez – a tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím kivételével – programmódosítást benyújtani nem szükséges, de minden még folyamatban lévő sportfejlesztési programját illetően elszámoláskor nyilatkoznia kell, hogy az sfp-t önerő hozzáadásával, vagy anélkül kívánja megvalósítani. A nyilatkozat minden esetben a teljes sportfejlesztési programra vonatkozik, – a tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím külön kezelendő a fentieknek megfelelően – tehát egy sfp-n belül a jogcímeket azonos módon kell kezelni az önerő hozzáadás szempontjából.
Amennyiben az önerő hozzáadása nélküli elszámolást választja, úgy a kiegészítő támogatással külön kell elszámolni, nem használható önerőként.
A fenti változtatásokról támogatott sportszervezetnek minden esetben, az elszámolás benyújtásakor nyilatkozatot kell benyújtania.
304. § A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (94) bekezdéssel egészül ki: „(94) E törvénynek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvénnyel megállapított 22/C. § (4c) bekezdése első alkalommal a 2020. április 16. napján folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben alkalmazandó.
A 100%-os intenzitás a 116/2020. (IV.15.) Korm.rendelettől eltérően az EMMI tájékoztatása alapján nem kizárólag a 2020. április 16-a után kiállított számlák esetében vehető igénybe, hanem visszamenőlegesen, a teljes támogatási időszak vonatkozásában alkalmazható!

Nyilatkozat_kiegészítő támogatás-végleges

A kiegészítő támogatással kapcsolatos elszámolási követelmények végleges